Statut

STATUT

FUNDACJI NIECHCIANE I ZAPOMNIANE-SOS DLA ZWIERZĄT

 

 

I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Łódź.

 

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie terenowe i zagraniczne oraz przystępować do organizacji i fundacji realizujących zbliżone cele, zgodnie z zasadami określonymi Statutem i obowiązującymi przepisami.

 

§ 7

Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.

 

 

 

II – CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 8

Fundacja została powołana w celach:

a) niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,

b) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,

c) wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,

d) ochrony środowiska i ochrony zwierząt,

e) zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt.

 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Ochronę środowiska i ochronę zwierząt, a w szczególności:

a) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną,

b) leczenie – w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,

c) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji statutowych celów Fundacji,

e) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych,

f) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym,

g) współpracę z policją oraz strażą miejską.

 

2. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

 

 

 

III – ORGANY FUNDACJI

 

 

§ 11

Organy Fundacji stanowią:

– Rada Fundacji

– Zarząd Fundacji

 

§ 12

1. Radę Fundacji powołują Fundatorzy na czas nieokreślony. Fundatorzy mogą odwołać każdego członka Rady lub Zarządu, w przypadku naruszenia prawa lub działania na szkodę fundacji.

2. Rada Fundacji składa się minimum z 3 osób w tym Przewodniczącego.

3. Członkami Rady Fundacji mogą być Fundatorzy.

4. Przewodniczącego Rady wyznacza Fundator.

5. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji.

6. Między członkiem Rady Fundacji, a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.

7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania przez Fundatorów.

 

§ 13

Do zakresu działalności Rady Fundacji należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad działalnością Fundacji a w szczególności:

1. Zatwierdzanie programów działania Fundacji,

2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,

3.Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

4. Uchylony,

5. Przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,

6. Uchwalanie zmian statutu Fundacji,

7. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

 

§ 14

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.

2. Kontrola jest dokonywana nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.

3. Sprawozdania z kontroli Rada Fundacji przedstawia Zarządowi.

 

§ 15

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.

 

§ 16

1. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.

2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

3. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób.

4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

 

§ 17

Zarząd Fundacji:

1. Reprezentuje ją na zewnątrz,

2. Opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,

3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

4. Sprawuje zarząd majątkiem,

5. Przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy,

6. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

7. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

8. Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

 

§ 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

§ 19

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza Zarządu.

 

§ 20

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

§ 21

Członkowie zarządu  nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z pracami tych organów, w tym koszty podróży.

 

 

IV – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

 

§ 22

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składa się wkład pieniężny w wysokości  2000 zł,  z czego 1000 zł przeznaczone jest na prowadzenie działalności gospodarczej  przez Fundację.

 

2. Majątek Fundacji stanowią też inne składniki majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, ruchomości, nieruchomości oraz innych praw majątkowych – nabyte w czasie działalności Fundacji, a w szczególności jako:

 • dochody z majątku Fundacji,
 • darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje osób fizycznych i prawnych, a także inne przysporzenia majątkowe przekazywane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 • odsetki bankowe,
 • dochody ze zbiórek, aukcji, loterii i przetargów organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • papiery wartościowe,
 • prawa majątkowe, pożytki i dochody z tych praw.

 

 

§ 23

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą związaną z działalności statutową Fundacji, zgodną z obowiązującymi przepisami, polegającą na:

 1. 46.1  Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
 2. 47.11  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 3. 47.19  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 4. 47.61  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 5. 47.62  Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 6. 47.63  Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 7. 47.78.Z   Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 8. 47.89.Z   Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 9. 47.99  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 10. 59.1  Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 11. 59.2  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 12. 58.11  Wydawanie książek
 13. 58.12  Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 14. 58.13  Wydawanie gazet
 15. 58.14  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 16. 58.19  Pozostała działalność wydawnicza
 17. 63.11. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
 18. 63.12Działalność portali internetowych
 19. 73.1 Reklama
 20. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 21. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 22. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

 

 1. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 2. 73.20 Badanie rynku i opinii publicznej
 3. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 4. 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.09. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na realizacje statutowych celów Fundacji.
4. Fundacja może nabywać nieruchomości, udziały i akcje spółek handlowych oraz lokować środki finansowe na rachunkach bankowych lub w papierach wartościowych, przy czym dochód uzyskiwany z powyższej działalności przeznaczany jest wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
6. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zakończy się 31 grudnia 2010 roku.
§ 24

1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

2. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 25

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili założenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 26

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 27

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

 

§ 28

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 

§ 29

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 30

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§ 31

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 32

Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany honorowy tytuł Przyjaciel Fundacji . Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) lub – gdy idzie o osoby zagraniczne – 300 USD (słownie: trzysta dolarów amerykańskich), uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. Tytuły przyznaje Zarząd.

 

 

V – ZMIANA STATUTU

 

 

§ 33

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 

§ 34

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały.

 

 

VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 35.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 

§ 36

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

 

§ 37

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę.

 

§ 38

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

 

§ 39

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 40

Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,

3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

8. wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji.

 

§ 41

Rada Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

 

§ 42

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź.