Przekaż darowiznę

Dowolnych wpłat na konto Fundacji można dokonywać wpisując w tytule płatności „Darowizna dla Fundacji”. Pieniądze przeznaczane są na bieżące cele statutowe Fundacji, w tym utrzymanie naszych podopiecznych: zakup karmy, leczenie weterynaryjne, szczepienia, niezbędne akcesoria oraz hotelowanie.

FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE – SOS DLA ZWIERZĄT
BANK PKO BP
Nr konta: 22102034080000490201742246

Dla przelewów z zagranicy:
kod SWIFT: BPKOPLPW 22 1020 3408 0000 4902 0174 2246
kod IBAN: PL 22 1020 3408 0000 4902 0174 2246

Darowiznę można również przekazać z karty kredytowej VISA/MasterCard 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących wpłat prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 604-172-408

 

 • Aktualnie przygotowujemy nasze zwierzaki na zimę, dlatego gorąco prosimy wszystkich naszych sympatyków o dary dla zwierząt. Nieustannie potrzebujemy: dobrej jakości odżywczej karmy suchej dla psów i kotów, najlepiej FITMIN for LIFE Lamb&Rice lub Brit Care Sensitive Venison&Potato, suplementów diety dla starszych psiaków, preparatów na skórę z kwasami Omega, środków czystości do sprzątania szpitala (płyny typu domestos, płyny do mycia podłóg, ręczniki papierowe lub lignina), koców do szpitala, a także słomy do wyścielania bud.
 • Poszukujemy osób o wielkim sercu którym nie jest obojętny los zwierząt. Jeśli chcesz i możesz pomóc prosimy o kontakt. Każda forma wsparcia pomoże uratować życie zwierzęcia! Nie pozwól by zgasła iskra nadziei płonąca w oczach skrzywdzonych przez los braci mniejszych.
 • Sponsorem Fundacji może zostać zarówno osoba prywatna jak i firma. Na tej stronie będziemy publikować nazwiska osób (lub nazwy firm) które dokonają dowolnej wpłaty na konto Fundacji. (jeżeli chcesz dokonać darowizny anonimowo lub pod pseudonimem napisz to w tytule przelewu – np „Darowizna dla Fundacji – anonimowo” czy „Darowizna dla Fundacji – od xxx”)

FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE-SOS DLA ZWIERZĄT OTRZYMAŁA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. MOŻEMY PRZYJMOWAĆ DAROWIZNY W FORMIE 1% PODATKU.

 

Darowiznę na rzecz Fundacji można odliczyć od podatku.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny jest dowód wpłaty na konto Fundacji.

Odliczeń można dokonać na podstawie:

 • w przypadku osób fizycznych:
  art. 26 ust. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  Art. 26
  1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot:
  (…)
  9) darowizn przekazanych na cele:
  a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,
  (…)
 • w przypadku osób prawnych:
  art. 18 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

  1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z
  art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:
  1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w
  art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze
  zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej
  10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1,

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 3 ust. 2 mówi:

Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

art. 4 ust. 1 tej samej ustawy:

1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie, obejmuje zadania w zakresie:
(…)
15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

Nasza Fundacja zalicza się do organizacji o których mowa w przytoczonym art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a art. 4 ust. 1 punkt 15 tej samej ustawy jest zbieżny § 8 punkt d. Statutu Fundacji.

Fragment Statutu Fundacji Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt:

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 8
Fundacja została powołana w celach:
a) niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
b) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
c) wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
d) ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

 

https://wspieraj.org/fundacja-niechciane-i-zapomniane-SOS